Hospital Directory !

  Hospital Extension Number Contact Number
SENIOR CONSULTANTS
Dr. Sanjay Asthana 155 | 156 9307333390
Dr. Dhanesh Agrahari 160 9415347455
Dr. Rupam Sinha 166 | 167 9335113452
Dr. Alok Misra 157 9415289136
Dr. P Neogi 169 9839053921
Dr. A Gupta 158 9415340681
Dr. Vibhav Malviya 159 9415215607
Dr. J. V. Rai 161 9415214290
Dr. Smita Srivastava 163 9935213905
Dr. Amrita Madhab Agrahari 165 9415238233
Dr. Urmi Neogi 164 9839098190
Dr. Alpana Sharma 168 9839156224
Dr. Subha Malviya 162 9935153864
CONSULTANTS
Dr. Rahul Dixit 171 9415218968
Dr. Sandeep Malviya 172 9838144196
Dr. Gaurav Agarwal 173 9415307323
Dr. Avinash Jaiswal 174 9450605387
Dr. Ashutosh Rai 175 9794741000
Dr. Abhishek Sharan 176 9450618211
Dr. Asha Srivastava 177 8765838395
Dr. Pranay Bhushan 178 8004924245
Dr. B. N. Tripathi 179 9651518991
Dr. Sapan Srivastava 180 9838934925
Dr. K. S. Jaiswal 181 9839421588
Dr. Rohit Gupta 182 9415365999
Dr. Kapil Tripathi 183 9919152415
OFFICE ADMINISTRATION
Mr. Narayan 186 9792103455
Mr. Shailesh Singh 187 9839051444
Mr. Amit Tiwari 188 9839053111
Miss. Roli Srivastava (TPA) -- 9792663001
Mr. Sanjay (Operation Theater) 190 9792103452
Mr. Deepak Purwar 191 9792103454
Mr. Vinay Shukla 192 9792103453
Miss. Divya Pandey -- 9792103445
Mr. Neeraj (PBX) 199 9305361153